اخبار اجتماعی » تامین ویلچر برای زائران حسینی توسط بهزیستی در مرز مهران