اخبار اجتماعی » رنج انتظار بیماران دیالیزی کمتر می‌شود