اخبار سیاسی » اروپا به جای مطالبه از ایران به تعهداتش عمل کند