اخبار ورزشی » رئال برای مشخص کردن خرید پیانیچ دو هفته فرصت دارد